Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva

Text

Poistenie zodpovednosti za škodu pri finančnom sprostredkovaní alebo finančnom poradenstve predstavuje povinné zmluvné poistenie pre finančného agenta a finančného poradcu podľa ust. § 30 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa uvedeného zákona, finančný agent a finančný poradca sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

V základnom poistnom krytí poskytuje poisťovňa nasledovné benefity:

  • sublimit 5.000 EUR pre škody na veciach, ktoré poistený prevzal od klienta za účelom výkonu profesie;
  • sublimit 5.000 EUR pre škody spôsobené poisteným v dôsledku neúmyselného porušenia práv duševného vlastníctva;
  • náklady obhajoby v súvislosti s nárokmi na náhradu škody vznesenými proti poistenému.

Samostatný finančný agent a finančný poradca musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania a toto poistenie musí trvať po celú dobu ich vykonávania. Limit poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100.000 EUR na každú poistnú udalosť a najmenej 150.000 EUR úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

Ak ide o samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia, poistná zmluva musí mať platnosť aj na území iných členských štátov a výška poistného krytia v poistnej zmluve musí byť najmenej 1.250.000 EUR na každú poistnú udalosť a najmenej 1.850.000 EUR úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku.

Finančný agent a poradca sú zodpovední za škodu, poistenie finančného agenta a poradcu, poistenie zodpovednosti za škodu