Poistenie strojov a elektroniky

Text

Poistením hnuteľného majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti komplexným živelným rizikám. K poškodeniu strojov však môže dôjsť aj inými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou obsluhy, nešikovnosťou alebo nedbalosťou. Poškodenie môže spôsobiť aj nedostatok vody v zariadeniach, či pretlak, podtlak a tiež skrat, prepätie, indukcia alebo chyba izolácie. Taktiež môže dôjsť k zlyhaniu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení. Práve pre tieto prípady a mnohé ďalšie slúži poistenie technických rizík, ktoré ponúkame v produkte poistenie strojov a elektroniky. Predmetom poistenia sú stacionárne stroje a strojné vybavenie, pojazdné pracovné stroje a elektronické zariadenia a prístroje, ktoré bezchybne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a boli uvedené do prevádzky v súlade s platnými predpismi. Poistenie sa vzťahuje na stroje a elektroniku počas prevádzky, prestávky v prevádzke, či premiestňovania v rámci miesta poistenia. Kryté sú aj náklady na obnovu alebo reinštaláciu operačného systému v prípade jeho poškodenia alebo zničenia. Poistenie strojov a elektroniky kryje náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, s tým súvisiace náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu poškodeného zariadenia, jeho časti alebo náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Text

Poistenie je postavené na all-risks princípe, to znamená, že kryté sú všetky riziká, okrem tých, ktoré sú z poistenia vopred vylúčené.  Ponúkame prehľad najčastejších príčin poškodenia strojov a elektroniky, ktoré sú v tomto poistení kryté:

  • skrat, prepätie, indukcia elektrického prúdu
  • chyba materiálu, konštrukčná vada, výrobná vada
  • pôsobenie odstredivej sily
  • zlyhanie meracích, regulačných alebo zabezpečovacích zariadení
  • pretlak pary, plynu a kvapalín
  • chyba obsluhy - nesprávna obsluha, nepozornosťou a nedbalosťou

Súbory na stiahnutie

Poistenie strojov, elektroniky a techniky, stavebno montážne poistenie, poisťovňa Premium