Bytové domy

Text

Produkt PREMIOVÉ Bytové domy ponúka riešenie pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových  priestorov. Prostredníctvom nich poskytuje široké krytie predmetov poistenia a poistných rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody na bytových domoch komplexne, na princípe all-risks, čiže kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vylúčené. Filozofia „all risk“ sa v rámci tohto produktu uplatňuje nielen na poistenie majetku, ale aj poistenie zodpovednosti za škodu – poistenie kryje zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, ako aj medzi vlastníkmi navzájom. Cieľom takéhoto riešenia je poskytnúť efektívne riešenie na rôzne škodové udalosti a minimalizovať zamietanie nárokov na náhradu škody.

Text

Poistenie nehnuteľnosti


Poistenie nehnuteľnosti je flexibilné z pohľadu širokého výberu predmetov poistenia a jednotlivých rizík, kryje škody na bytových domoch komplexne. V prípade totálnej škody limit plnenia nepredstavuje len náklady na výstavbu nového bytového domu, ale aj náklady na kúpu iného bytu, respektíve bytov poškodených klientov v danej lokalite, pri dodržaní rovnakého typu, druhu, kvality a parametrov aké mali bezprostredne pred poistnou udalosťou. Akceptovaná je tolerancia podpoistenia do výšky 20% z poistnej sumy, tým sa znižujú prípady krátenia poistných plnení z dôvodu nedostatočnej poistnej sumy. V ponuke je široká škála pripoistení, ktoré sú
v základom krytí do limitu 2000 eur už v cene poistenia. Limit sa automaticky obnovuje po každej poistnej udalosti, aby boli klienti krytí nepretržite.


Poistenie strojov a elektroniky


Na technologických častí bytového domu ako sú napríklad výťah, kotol, elektronické vstupné a garážové brány, kamerový systém a ďalšie, poistenie kryje tzv. technické riziká. Ide o chyby konštrukcie a projektu, vady materiálu, nedostatočnú zručnosť alebo nedbalosť obsluhy, či zlyhanie meracích, riadiacich, regulačných alebo bezpečnostných zariadení. Predmetom poistného plnenia sú náklady na uvedenie technických zariadení do prevádzkyschopného stavu, náklady na demontáž a opätovnú montáž strojov, dopravu náhradných dielov a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu


Vlastníci bytových a nebytových priestorov zodpovedajú za škodu vyplývajúcu z vlastníctva daného priestoru voči tretím osobám, ale aj voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Produkt PREMIOVÉ Bytové domy ponúka krytie týchto zodpovedností za škodu s možnosťou stanovenia samostatných limitov plnenia a navyše poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome možnosť krytia škôd aj zodpovednosti za škody vyplývajúce z prevádzky domácnosti. V prípade spoločenstva vlastníkov bytov je možné dojednať krytie aj zodpovednosti za škodu z výkonu správy a čistej finančnej škody.


Asistenčné služby


Produkt obsahuje bezplatné asistenčné služby nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne a kryje až do výšky dohodnutých limitov náklady na príjazd technika na miesto havárie, náklady na odstránenie príčin havárie, náklady na drobný materiál, či ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti a náklady na transport hnuteľných vecí do skladu mimo miesta poistenia.

Text
  • ALL RISKS krytie v poistení majetku – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem vylúčených, čo minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
  • V prípade TOTÁLNEJ ŠKODY sú poistené náklady na kúpu iného bytu v danej lokalite, nie len náklady na jeho výstavbu.
  • DOPLNKOVÉ PREDMETY POISTENIA sú poistené do limitu 2000 Eur a sú v základnej cene poistenia.
  • Limit poistného plnenia sa AUTOMATICKY OBNOVUJE po každej poistnej udalosti.
  • FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť.
  • TOLERANCIA PODPOISTENIA je až do výšky 20% z poistnej sumy.
  • poistení ZODPOVEDNOSTI je možné dojednať samostatný limit pre zodpovednosť za škodu voči tretím osobám a pre  zodpovednosť za škodu voči jednotlivým vlastníkom navzájom.
  • V ponuke produktu je krytie zodpovednosti za škodu z prevádzky DOMÁCNOSTI v mieste poistenia.
  • V prípade poistenia spoločenstva vlastníkov bytov ponúkame pripoistenie zodpovednosti za škodu Z VÝKONU SPRÁVY bytového domu, s možnosťou pripoistenia čistej finančnej škody.

Súbory na stiahnutie

premiove poistenie bytové domy leták, poistenie nehnuteľností - bytov