Likvidácia

Body

Úsek likvidácie poistných udalostí PREMIUM Insurance Company Limited zabezpečuje vysporiadanie nárokov poisteného, resp. poškodeného, vyplývajúce z dojednanej poistnej zmluvy alebo z právneho predpisu.

Úlohou úseku je spokojný klient, rýchla a kvalitná likvidácia poistných udalostí a poskytovanie riešení, ktoré sú v súlade s dojednaným poistným krytím. Dôležitá je pre nás ochota, ústretovosť, efektívna komunikácia a skvelý servis klientovi pri každej škodovej udalosti.