Likvidácia Majetok

Body

Čo treba robiť pri vzniku škodovej udalosti?

Ihneď po vzniku škody

 • Zmiernenie následkov škody: Zabezpečte, aby sa škoda nezväčšovala (napr. oprava poškodeného vodovodného potrubia, provizórna oprava strešnej krytiny atď.)
 • Zdokumentujte vzniknutú škodu: Pripravte fotodokumentáciu všetkých poškodených vecí aj celkový pohľad na udalosť, ktorá viedla k poškodeniu.
 • Oznámte poisťovni, že nastala škodová udalosť
 • Počkajte s celkovou opravou poškodeného majetku alebo s odstraňovaním zvyškov poškodených vecí na pokyn poisťovne.

Kedy volať políciu?

Vždy, keď je v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z pokusu alebo spáchania trestného činu je nutné volať políciu.

 

Čo potrebujete k nahláseniu škodovej udalosti?

 • číslo poistnej zmluvy
 • identifikačné údaje poisteného (meno a priezvisko / názov spoločnosti, dátum narodenia / IČO)
 • dátum a miesto vzniku škodovej udalosti
 • informácie o príčine vzniku škody a rozsahu poškodenia
 • číslo bankového účtu pre poslanie poistného plnenia (pre urýchlenie výplaty poistného plnenia

 

Na základe Vášho oznámenia je škodová udalosť evidovaná v informačnom systéme. Číslo poistnej udalosti po dokončení registrácie obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Ako prebieha likvidácia poistnej udalosti?

 • Oznámenie škodovej udalosti prebieha už uvedenými spôsobmi a to elektronicky, telefonicky alebo písomne poštou.
 • Po oznámení škodovej udalosti je udalosť zaregistrovaná v našom systéme a klientovi posielame číslo poistnej udalosti emailom alebo telefonicky.
 • Po registrácii poistnej udalosti je poistený/poškodený kontaktovaný likvidátorom škodovej udalosti.
 • Podľa typu a rozsahu škody je poistený kontaktovaný technikom, aby sa dohodli na obhliadke škody alebo zaslanie informácie s vyžiadaním dokumentov potrebných na likvidáciu poistnej udalosti. Škodová udalosť môže byť riešená aj kombináciou uvedených postupov.
 • Pokiaľ máte možnosť predložiť pri obhliadke škody poistnú zmluvu je potrebné si ju pripraviť.
 • Po doložení všetkých potrebných dokumentov likvidátor posúdi nárok na poistné plnenie a vypočíta výšku škody.
 • Klient je informovaný písomne o ukončení likvidácie poistnej udalosti a je informovaný aj o spôsobe výplaty poistného plnenia (na účet).

 

V prípade, že v priebehu likvidácie škodovej udalosti sa zistí, že škodovú udalosť nie je možné zlikvidovať a vyplatiť z nej poistné plnenie, poisťovňa písomne oznámi  klientovi výsledok šetrenia škodovej udalosti a podá vysvetlenie prečo nie je možné poistnú udalosť ukončiť a poslať poistné plnenie.

 

Pri likvidácii poistnej udalosti môžu byť potrebné nasledovné doklady

 • Doklady k posúdeniu nároku na poistné plnenia (dodací list, kúpna zmluva, potvrdenie o zaplatení, atď...)
 • Doklady za opravu
 • Doklad o neopraviteľnosti poškodenej veci
 • Znalecký posudok

Súbory na stiahnutie

Online

Škodovú udalosť nahlásite rýchlo a jednoducho prostredníctvom stránky Online hlásenie škody.
Škoda je ihneď zaevidovaná v systéme poisťovne a vy obratom obdržíte pridelené číslo škodovej
udalosti.

Online hlásenie škody

Písomne poštou

Vyplnený formulár pošlite na:

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Likvidácia poistných udalostí
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

Telefonicky

Linka Klientskeho centra našej poisťovne je Vám k dispozícii každý pracovný deň
od 9:00 hod do 17.00 hod.

0850 888 988