Základné informácie o spôsobe vybavovania sťažností

Body

Spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited, so sídlom Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta,  zapísaná v Registri spoločností Malta pod registračným číslom: C 91171 (ďalej len „poisťovňa“), konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B, IČO: 50 659 669, v rozsahu svojej pôsobnosti prijíma, eviduje a vybavuje ako sťažnosti podania fyzických alebo právnických osôb, ktorými

 • sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože k ich ohrozeniu alebo poškodeniu došlo činnosťou alebo nečinnosťou poisťovne, alebo,
 • upozorňujú na konkrétne nedostatky v činnosti poisťovne, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, poistných podmienok, interných predpisov alebo na iné negatívne javy týkajúce sa činnosti poisťovne.

Za sťažnosť sa nepovažuje podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré

 • je dopytom a ktorým sa nikto nedomáha svojich práv, alebo,
 • ktorým sa upozorňuje na činnosť tretích osôb bez právneho vzťahu k poisťovni, alebo,
 • ktorým sa namietajú určité skutočnosti, resp. odvolania voči rozhodnutiu, ktoré riešia vecnú stránku (napr. odvolanie voči výške poistného plnenia) a z obsahu nevyplýva, že majú charakter sťažnosti i keď bude takéto podanie formálne označené ako sťažnosť.

Sťažovateľom, tj. fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou podať sťažnosť je:

 • poistník (tj. osoba uzatvárajúca poistnú zmluvu s poisťovňou, ktorá sa zaviazala platiť poistné),
 • poistený (tj. osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty sa vzťahuje daný poistný produkt (poistenie) ustanovený poistnou zmluvou; pokiaľ poistený zároveň uzavrel poistnú zmluvu a platí poistné, je súčasne aj poistníkom);
 • oprávnená osoba (tj. osoba, ktorá v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie), nebo
 • iná osoba, ktorej právo bolo rozhodnutím poisťovne negatívne dotknutá.

Sťažnosť na činnosť poisťovne je možné podať:

 • písomne na adresu: PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
 • osobne na ktoromkoľvek pracovisku poisťovne počas prevádzkovej doby,
 • elektronicky zaslaním na e – mail: staznosti@premium-ic.sk,
 • vyplnením kontaktného webového formulára, ktorý nájdete TU Pri vypĺňaní kontaktného webového formulára nezabudnite, prosím, vybrať príslušnú hodnotu (sťažnosť). 

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, v akej veci je sťažnosť podaná, proti komu sťažnosť smeruje a čoho sa sťažovateľ domáha. Za účelom operatívneho vyriešenia sťažnosti je vhodné aby sťažovateľ okrem identifikačných údajov uviedol svoju kontaktnú adresu, telefónny kontakt alebo e-mailovú adresu.

Pri neúplných informáciách a dokladoch, zdôvodňujúcich sťažnosť, potrebných pre správne posúdenie sťažnosti môže poisťovňa od sťažovateľa vyžiadať ich doplnenie.

Sťažnosti budú vybavované bezodkladne po ich prijatí, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia sťažnosti. Ak z vážnych dôvodov nie je možné v tejto lehote sťažnosť vybaviť, je možné túto lehotu predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní odo dňa prijatia sťažnosti. O predĺžení lehoty a dôvodoch predĺženia poisťovňa do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia sťažnosti informuje sťažovateľa.

Podanie sťažnosti na Národnej banke Slovenska

Ak sťažovateľ nie je spokojný s vybavením jeho sťažnosti poisťovňou, sťažovateľ sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou na Národnú banku Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika (pozri https://nbs.sk/). Sťažnosť je možné podať:
• písomne na adrese:
Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava, 
• prostredníctvom elektronického formulára: https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie

Postúpenie sťažnosti Kancelárii arbitra pre finančné služby na Malte

Ak sťažovateľ nie je spokojný s vybavením jeho sťažnosti poisťovňou, sťažovateľ sa môže obrátiť so svojou sťažnosťou na úrad Arbitra pre finančné služby so sídlom na 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta (https://www.financialarbiter.org.mt/).

Súdne a mimosúdne riešenie sporov s poisťovňou

Spory s poisťovňou je možné riešiť súdnou aj mimosúdnou cestou. V prípade súdneho riešenia sporu sa môže sťažovateľ obrátiť na príslušný súd. V prípade mimosúdneho riešenia sporu sa sťažovateľ môže obrátiť so svojou sťažnosťou na Slovenskú asociáciu poisťovní, Útvar poisťovacieho ombudsmana so sídlom Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie) 821 01 Bratislava (pozri https://www.poistovaciombudsman.sk/podnet). V prípade zmlúv uzatvorených online, ak ide o žiadateľa o poistenie, poistníka, poistenca, oprávnenú osobu alebo predpokladaného spotrebiteľa, je možné využiť platformu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/