Malí a strední podnikatelia

Text

Produkt PREMIOVÉ Podnikanie poskytuje komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov. Produkt PREMIOVÉ Podnikanie poskytuje komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov. V poistení majetku poskytuje poistnú ochranu až do výšky 6 miliónov Eur a v poistení zodpovednosti za škodu je maximálny ponúkaný limit vo výške 2 milióny Eur. Poistenie poskytuje komplexné 360 stupňové krytie poistných rizík, ktorým môže byť podnikanie vystavené. Okrem štandardného poistenia nehnuteľného, hnuteľného majetku a k ním príslušnej širokej škály doplnkových predmetov poistenia, poskytuje aj poistnú ochranu v prípade prerušenia prevádzky, poistenie prepravných a technických rizík. V zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou, či vadným výrobkom podnikateľa ponúka aj krytie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O). K poisteniu sú bezplatné asistenčné služby.

Produkt PREMIOVÉ Podnikanie je určený pre malé a stredné podniky. Ide o firmy, ktoré majú do 50 zamestnancov a ich obrat je do 10 miliónov Eur. Môžu to byť právnické osoby ako napríklad akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, družstvá, obce, ale aj podnikajúce fyzické osoby ako sú živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, či slobodné povolania.

Text

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU

  • JEDNODUCHOSŤ a RÝCHLOSŤ – žiadne náročné dotazníky, ponuka poistenia je k dispozícii okamžite po zadaní základných údajov.
  • 360° KRYTIE – komplexná ponuka všetkých druhov poistenia pre klienta v základnej ponuke, čo minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
  • LIMIT PLNENIA V CENE POISTENIA – Doplnkové predmety poistenia k poisteniu majetku a zodpovednosti za škodu, ďalej Malé prerušenie prevádzky, Poistenie prepravy, Zodpovednosť za environmentálnu škodu a Zodpovednosť za škodu spôsobenú štatutármi alebo manažérmi (D&O) sú v cene základného poistného s limitom plnenia 2 000 eur plus Asistenčné služby sú kryté tiež v cene základného poistného.
  • „ALL RISKS“ krytie v poistení majetku aj zodpovednosti za škodu – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem vylúčených, čo tiež minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
  • MIESTO POISTENIA – adresa nie je uvádzaná v poistnej zmluve – krytie je podľa adresy uvedenej v účtovnej evidencie klienta, čo tiež minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
  • ÚZEMNÁ PLATNOSŤ pre stroje a elektroniku, prepravu nákladu a všeobecnú zodpovednosť za škodu – v cene základného poistného sa ponúka nadštandardná územná platnosť – Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a ďalej je v ponuke možnosť rozšíriť územnú platnosť na celú Európu.
  • AUTOMATICKÁ OBNOVA limitov – hlavné a doplnkové predmety poistenia môžu byť poistené na limit poistného plnenia podľa voľby klienta, ktorý sa automaticky obnovuje po každej poistnej udalosti bez nároku na doplatok poistného.
  • TOLERANCIA PODPOISTENIA – je až do výšky 15% z poistnej sumy.
  • FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu nad dohodnutú výšku franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť t.z. poistenie je dojednané BEZ SPOLUÚČASTI klienta na škode.
  • Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne ELEKTRONICKY a vznik poistenia je ZAPLATENÍM poistného. Poistná zmluva vrátané všeobecných poistných a ostatných zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi emailom. Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

Súbory na stiahnutie

Premiove podnikanie poistenie malých a stredných podnikateľov, firiem, živnostníkov za škodu - leták