Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Text

Produkt „PREMIOVÉ Bývanie“ poskytuje komplexné poistné krytie bytov, rodinných domov ale aj hnuteľných vecí v nich uložených (domácnosť). V produkte je krytá široká škála rôznych rizík, predmetov a nákladov, čo zabezpečuje jedno z najširších krytí na poistnom trhu v SR. Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody komplexne, na princípe all-risks, čiže kryté sú všetky riziká, ktoré nie sú vylúčené. Filozofia „all risk“ sa v rámci tohto produktu uplatňuje nie len na poistenie majetku (stavby, hnuteľné veci), ale aj poistenie zodpovednosti za škodu. Cieľom takéhoto riešenia je poskytnúť efektívne riešenie na rôzne škodové udalosti a minimalizovať zamietanie nárokov na náhradu škody. K poisteniu sú navyše v cene poistenia (bez nároku na dodatočné poistné) poskytované asistenčné služby, ktoré klientom poskytujú bezplatnú asistenciu hlavne v prípade technickej havárie.

Text

A. Poistenie stavieb

Predmetom poistenia stavieb je samotná stavba, či už je to byt, rodinný dom alebo dom vo výstavbe vrátane všetkých ich stavebných súčastí a príslušenstva. Predmetom poistenia môžu byť aj vedľajšie stavby, garáže, stavebný materiál alebo
stroje a mechanizmy stavebné.


Predmetom poistenia je aj široká škála poistených nákladov:


(a) Náklady zachraňovacie.
(b) Náklady na odpratanie zvyškov.
(c) Náklady na vyčistenie alebo vysušenie poškodených častí.
(d) Náklady za únik vody alebo iného média.
(e) Náklady na odstránenie nepoškodených častí.
(f) Náklady na vyčistenie studne.
(g) Náklady na náhradné ubytovanie.
(h) Zisk z prenájmu.
(i) Náklady na obnovu alebo opravu náhrobného kameňa alebo pomníka.


Poistenie stavieb umožňuje poskytnúť poistnú ochranu až do výšky 3 milióny Eur a klient má na výber až 3 rôzne franšízy 50, 100 alebo 0 Eur. Akceptovaná je tolerancia podpoistenia do výšky 20% z poistnej sumy, tým sa znižujú prípady krátenia poistných plnení z dôvodu nedostatočnej poistnej sumy.

Poistenie zodpovednosti za škodu:


K poisteniu stavieb je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby, za ktorú poistený zodpovedá.
Kryté sú škody vzniknuté na veci a/alebo na zdraví tretích osôb vrátane iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov:


(a) vyplývajúcu z vlastníctva poistenej stavby, v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a pozemkov, na ktorých sa poistená stavba nachádza,
(b) pri vykonávaní opravy alebo technického zhodnotenia stavby svojpomocne v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.
Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb a môže dosiahnuť úroveň 50, 100, 200 alebo 500 tis. Eur.


B. Poistenie domácnosti


Predmetom poistenia je súbor hnuteľných vecí, skupiny hnuteľných vecí, vo vlastníctve poisteného, ktoré členovia poistenej domácnosti užívajú v osobnom (mimopracovnom) živote občanov.


Predmetom poistenia sú aj nasledovné skupiny vecí:


(a) veci vo vedľajších priestoroch bytu,
(b) veci vo vozidle,
(c) výbava vozidiel,
(d) veci osobnej potreby,
(e) zvieratá domáce,
(f) stroje pracovné a malé vozidlá,
(g) veci v mieste dočasného pobytu,
(h) veci v garáži mimo miesta poistenia,
(i) veci slúžiace na zárobkovú činnosť,
(j) veci cudzie,
(k) veci na balkóne, lodžii alebo terase,
(l) veci na pozemku,
(m) stavebný materiál,
(n) hudobné nástroje,
(o) strelné a palné zbrane.


Predmetom poistenia je aj široká škála poistených nákladov:


(a) Náklady zachraňovacie.
(b) Náklady na opravu stavebných súčastí domácnosti.
(c) Náklady na odpratanie zvyškov predmetu poistenia.
(d) Náklady na vyčistenie alebo vysušenie predmetu poistenia.
(e) Náklady na skladovanie predmetu poistenia.
(f) Náklady fixné na prevádzku domácnosti.
(g) Náklady na vyhotovenie náhradných dokladov.
(h) Náklady na výmenu vložky zámky.
(i) Náklady na liečenie a pohreb psa alebo mačky.


Poistenie domácnosti umožňuje poskytnúť poistnú ochranu až do výšky 1 milióny Eur a klient má na výber až 3 rôzne franšízy 50, 100 alebo 0 Eur. Akceptovaná je tolerancia podpoistenia do výšky 20% z poistnej sumy, tým sa znižujú prípady krátenia poistných plnení z dôvodu nedostatočnej poistnej sumy.


Poistenie zodpovednosti za škodu:

K poisteniu domácnosti je možné dojednať aj poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s prevádzkou poistenej domácnosti alebo spôsobenú členmi domácnosti, za ktorú členovia domácnosti zodpovedajú. Kryté sú škody vzniknuté na veci a/alebo na zdraví tretích osôb vrátane iných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v súvislosti s:


(a) činnosťou v osobnom (mimopracovnom) živote občanov,
(b) vlastníctvom hnuteľných vecí v poistenej domácnosti,
(c) vykonávaním opravy alebo technického zhodnotenia svojpomocne,
(d) vykonávaním rekreačného športu,
(e) vlastníctvom a používaním bicykla, kolobežky, trojkolky a štvorkolky poháňaných ľudskou silou,
(f) vlastníctvom a používaním strojov pracovných a malých vozidiel,
(g) chovom zvierat domácich,
(h) legálnou držbou a používaním strelnej zbrane na súkromné účely s výnimkou akéhokoľvek druhu poľovačky,
(i) užívaním prenajatej stavby, ktoré boli na základe písomnej dohody, zo strany tretích osôb prenajaté alebo odovzdané do užívania poistenému, vzniknuté na tejto stavbe.


Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti si vyberá klient individuálne podľa svojich potrieb a môže dosiahnuť úroveň 50, 100, 200 alebo 500 tis. Eur. V ponuke je územná platnosť Slovensko alebo Európa.


C. Asistenčné služby


Produkt obsahuje bezplatné asistenčné služby nepretržite 7 dní v týždni, 24 hodín denne a kryje až do výšky dohodnutých limitov náklady na príjazd technika na miesto havárie, náklady na odstránenie príčin havárie, náklady na drobný materiál, či ochranu nezabezpečenej stavby a náklady na transport hnuteľných vecí do skladu mimo miesta poistenia.

Text

VÝHODY A PREDNOSTI PRODUKTU

  • Limity krytia predmetu poistenia: Poistenie stavby až do poistnej hodnoty 3 000 000 eur

          Poistenie domácnosti do limitu 1 000 000 eur

          Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva stavby (SR) do 500 000 eur

          Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti (SR/EÚ) do 500 000 eur

  • JEDNODUCHOSŤ a RÝCHLOSŤ dojednania poistenia – žiadne náročné dotazníky, či otázky pre klienta, ponuka poistenia je k dispozícii okamžite po zadaní základných údajov o potrebách klienta.
  • „ALL RISKS“ krytie v poistení majetku – ide o poistný princíp krytia všetkých rizík okrem vylúčených, čo minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti.
  • Nadštandardné limity poistného plnenia na trhu v SR pre poistené riziká, predmety aj náklady. Limit poistného plnenia sa AUTOMATICKY OBNOVUJE po každej poistnej udalosti.
  • V prípade TOTÁLNEJ ŠKODY sú poistené náklady na kúpu iného bytu v danej lokalite, nie len náklady na jeho výstavbu.
  • TOLERANCIA PODPOISTENIA je až do výšky 20% z poistnej sumy.
  • FRANŠÍZA ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť t.z. poistenie je dojednané bez spoluúčasti klienta na škode.
  • Uzatvorenie poistnej zmluvy sa deje výlučne ELEKTRONICKY a vznik poistenia je ZAPLATENÍM. Poistná zmluva vrátané všeobecných poistných a ostatných zmluvných podmienok je v elektronickej podobe zasielaná klientovi emailom.

    Zmluvu už nie je potrebné fyzicky podpisovať.

Súbory na stiahnutie

Poistenie nehnuteľnosti, domu, bytu domácnosti, majetku a rozostavanej stavby, cena