Firemní klienti

Text

Spoločnosti, ktoré majú viac ako 51 zamestnancov, ich obrat je nad 10 miliónov Eur, alebo vyžadujú poistenie špeciálnych rizík, v našej poisťovni patria k firemným klientom. Takýmto spoločnostiam ponúkame širokú škálu poistných produktov, ktoré zohľadňujú naše dlhoročné skúsenosti z domáceho a medzinárodného prostredia. Každá ponuka poistenia je individuálna, s ohľadom na konkrétne potreby jednotlivého klienta.

Nadpis
Poistenie majetku
Obrázok na pozadie
poistenie zodpovednosti za škodu, stavebno montážne poistenie, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti zamestnanca
Text

Majetkové druhy poistenia poskytujú poistnú ochranu majetku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného subjektu, alebo majetku vo vlastníctve tretej osoby, ktorý poistený používa na základe písomnej dohody, alebo ho prevzal pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového listu. Poskytujú ochranu voči širokej škále rizík, od základných živelných až po technické riziká. Chránia majetok v mieste poistenia, ale aj počas jeho prepravy, či výstavbe alebo montáži.

Nadpis
Poistenie zodpovednosti za škodu
Obrázok na pozadie
poistenie zodpovednosti za škodu, stavebno montážne poistenie, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti zamestnanca
Text

Účelom poistenia zodpovednosti za škodu je poskytnúť poistnú ochranu podnikateľským subjektom v prípade škody na zdraví, na živote a na majetku tretej osoby, ktorá vznikne v dôsledku ich poistenej činnosti. V ponuke máme poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu spoločnosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadne vykonanou prácou alebo vadným výrobkom, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a mnohé druhy profesijných zodpovedností. V ponuke máme aj špeciálne Hole-in-One poistenie.