Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Text

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd. Poistenie kryje škodu a súvisiace náklady vynaložené poisteným týkajúce sa vzniku alebo bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody v súvislosti s poistenou činnosťou alebo výrobkom poisteného.

Za environmentálnu škodu sa považuje:

  • škoda na chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov
  • škoda na vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd 
  • škoda na pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch
Text

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady na:

  • preventívne opatrenia - sú prijaté a vykonané na odvrátenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody, ktorých účelom je environmentálnej škode predísť alebo ju minimalizovať
  • zmierňujúce opatrenia - náklady na primerané a urgentné opatrenia vynaložené s cieľom zmiernenia následkov vznikajúcej environmentálnej škody, zmiernenia nepriaznivých účinkov na zdravie alebo na zabránenie ďalšieho zhoršenia prírodných zdrojov
  • nápravné opatrenia - na odstránenie alebo nápravu environmentálnej škody, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov. Pozostávajú z primárnej nápravy, doplnkovej nápravy alebo kompenzačnej nápravy.
  • technické náklady - náklady na právne služby, znalecký posudok, havarijných komisárov, environmentálnych konzultantov alebo odborníkov vynaložené v súvislosti s environmentálnou škodou
  • škodu na veci v dôsledku environmentálnej škody
  • škodu na zdraví v dôsledku environmentálnej škody
  • náklady právnej obhajoby

Súbory na stiahnutie

Enviro poistenie