Likvidácia Zodpovednosť

Body

Čo treba robiť pri vzniku škodovej udalosti?

Som poistený

 • Informujte poškodeného o tom, že máte uzavretú poistnú zmluvu na zodpovednosť za škody voči tretím osobám. Ak je to možné, zabezpečte zachovanie pôvodného stavu spôsobeného poškodenia pre potreby vyšetrenia škodovej udalosti poisťovňou a zabezpečeniu dostatočných dôkazov na preukázanie príčiny a rozsahu škody. (napr. fotodokumentácia, zaistenie svedkov atď...)
 • Pri škodách na zdraví zaistite čo najrýchlejšiu pomoc.
 • Zabezpečte meno a kontaktné údaje na poškodeného.
 • Bez súhlasu poisťovne neuznávajte plný ani čiastočný nárok poškodeného na náhradu škody ani túto škodu neuhrádzajte.
 • Bez zbytočného odkladu nahláste škodu poisťovni

Som poškodený

 • Ak je to možné, zabezpečte zachovanie pôvodného stavu spôsobeného poškodenia pre potreby vyšetrenia škodovej udalosti poisťovňou a zabezpečeniu dostatočných dôkazov na preukázanie príčiny a rozsahu škody. (napr. fotodokumentácia, zaistenie svedkov atď...)
 • Zabráňte ďalšiemu rozširovaniu škody (zabezpečte aby sa škoda nezväčšovala)
 • Zistite, kto za škodu zodpovedá a bez zbytočného odkladu uplatnite u zodpovedajúceho subjektu náhradu škody. Nárok na náhradu škody nemôžete uplatniť priamo u poisťovateľa škodcu. Poisťovateľ škodcu nemôže poskytovať údaje o poistnej zmluve svojho klienta
 • Poistený po oznámení škodovej udalosti obdrží číslo poistnej udalosti emailom alebo telefonicky
 • Pokiaľ získate od poisteného údaje potrebné k oznámeniu škodovej udalosti PREMIUM IC pobočka poisťovne z iného členského štátu (číslo poistnej zmluvy, identifikačné údaje poisteného a ostatné údaje potrebné k nahláseniu škody) môžete nahlásiť škodovú udalosť ako prvý. Toto oznámenie je nutné urobiť len telefonicky alebo písomne.
 • Po oznámení poškodený obdrží číslo poistnej udalosti mailom alebo telefonicky. Poisťovňa začne šetrenie škodovej udalosti a zároveň vyzve poisteného k nahláseniu škodovej udalosti. V prípade že poistený škodu nenahlási nie je možné v likvidácii škodovej udalosti pokračovať.

Čo potrebujem k oznámeniu škodovej udalosti

 • Dátum, čas a miesto vzniku škodovej udalosti
 • Číslo poistnej zmluvy, z ktorej bude vyplatené poistné plnenie
 • Príčina škody (popis udalosti)
 • Rozsah škody vrátane odhadovanej výšky škody
 • Identifikačné údaje poisteného
 • Identifikačné údaje poškodeného

Na základe Vášho oznámenia je škodová udalosť evidovaná v informačnom systéme. Číslo poistnej udalosti po dokončení registrácie obdržíte e-mailom alebo telefonicky.

Ako prebieha likvidácia poistnej udalosti?

 • Oznámenie škodovej udalosti prebieha už uvedenými spôsobmi a to elektronicky, telefonicky alebo písomne poštou.
 • Po oznámení škodovej udalosti je udalosť zaregistrovaná v našom systéme a klientovi posielame číslo poistnej udalosti emailom alebo telefonicky.
 • Po registrácii poistnej udalosti je poistený/poškodený kontaktovaný likvidátorom škodovej udalosti.
 • Podľa typu a rozsahu škody je poistený/poškodený kontaktovaný technikom, aby sa dohodli na obhliadke škody alebo zaslanie informácie s vyžiadaním dokumentov potrebných na likvidáciu poistnej udalosti. Škodová udalosť môže byť riešená aj kombináciou uvedených postupov. V prípade potreby doplnenia potrebných údajov a podkladov je možné vyzvanie aj ďalších osôb, úradov alebo štátnych orgánov.
 • Pokiaľ máte možnosť predložiť pri obhliadke škody poistnú zmluvu je potrebné si ju pripraviť.
 • Po doložení všetkých potrebných dokumentov likvidátor posúdi nárok na poistné plnenie a vypočíta výšku škody.
 • Klient je informovaný písomne o ukončení likvidácie poistnej udalosti a je informovaný aj o spôsobe výplaty poistného plnenia (na účet).

V prípade, že v priebehu likvidácie škodovej udalosti sa zistí, že škodovú udalosť nie je  možné zlikvidovať a vyplatiť z nej poistné plnenie, poisťovňa písomne oznámi  klientovi výsledok šetrenia škodovej udalosti a podá vysvetlenie prečo nie je možné poistnú udalosť ukončiť a poslať poistné plnenie.

Súbory na stiahnutie

Online

Škodovú udalosť nahlásite rýchlo a jednoducho prostredníctvom stránky Online hlásenie škody.
Škoda je ihneď zaevidovaná v systéme poisťovne a vy obratom obdržíte pridelené číslo škodovej
udalosti.

Online hlásenie škody

Písomne poštou

Vyplnený formulár pošlite na:

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Likvidácia poistných udalostí
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava

Telefonicky

Linka Klientskeho centra našej poisťovne je Vám k dispozícii každý pracovný deň
od 9:00 hod do 17.00 hod.

0850 888 988