Poistenie

Text

PREMIUM Insurance Company Limited ponúka vo svojich poistných produktoch poistné krytie, ktoré už v základnom nastavení poskytuje klientovi širšie poistné krytie, ako je bežne dostupné na poistnom trhu. Produktové portfólio poisťovne sa sústreďuje najmä na podnikateľské subjekty, pre ktoré má poisťovňa v ponuke širokú paletu poistných produktov v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu.

POISTENIE FIREMNÝCH KLIENTOV

Spoločnosti, ktoré majú viac ako 51 zamestnancov, ich obrat je nad 10 miliónov Eur, alebo vyžadujú poistenie špeciálnych rizík, v poisťovni patria k firemným klientom. Takýmto spoločnostiam ponúkame širokú škálu poistných produktov, ktoré zohľadňujú naše dlhoročné skúsenosti z domáceho a medzinárodného prostredia. Každá ponuka poistenia je individuálna, s ohľadom na konkrétne potreby jednotlivého klienta.

Ponuka poistných produktov pre firemných klientov:

POISTENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV

Pre malých a stredných podnikateľov poisťovňa ponúka poistný produkt PREMIOVÉ Podnikanie. Je určený právnickým osobám ako sú napríklad akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, družstvá, obce, ale aj podnikajúcim fyzickým osobám ako sú živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, či slobodné povolania.  Poistenie poskytuje komplexné krytie poistných rizík, ktorým môže byť podnikanie vystavené. Okrem štandardného poistenia nehnuteľného a hnuteľného majetku poskytuje aj poistnú ochranu v prípade prerušenia prevádzky, poistenie prepravných a technických rizík. V zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou, či vadným výrobkom podnikateľa ponúka aj krytie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti, zodpovednosti za environmentálnu škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O). 

POISTENIE DOMOV, BYTOV A DOMÁCNOSTI

Poisťovňa PREMIUM pamätá aj na potreby bežných spotrebiteľov – fyzické osoby, ktorým ponúka poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v produkte PREMIOVÉ Bývanie. Ide o komplexný produkt, ktorý v jednej poistnej zmluve ponúka široké krytie pre nehnuteľnosť, garáž, vedľajšie stavby, ale aj domácnosť a jej zariadenie a vybavenie. V rámci poistenia je možné dojednať krytie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosť za škodu členov domácnosti.

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV

Produkt PREMIOVÉ Bytové domy ponúka riešenie pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov. Prostredníctvom nich poskytuje široké krytie predmetov poistenia a poistných rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Produkt je navrhnutý tak, aby kryl škody na bytových domoch komplexne, nielen v poistení majetku, v poistení strojov a elektroniky, ale aj v poistení zodpovednosti za škodu, kde kryje zodpovednosť za škodu voči tretím osobám, ako aj medzi vlastníkmi navzájom.