Hlásenie a sledovanie škody

Body

Hlásenie škodovej udalosti

Škodovú udalosť je môžné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. prostredníctvom online stránky ONLINE HLÁSENIE ŠKODY
 2. prostredníctvom e-mailu likvidacia@premium-ic.sk
 3. telefonicky na čísle klientskeho centra +421 850 888 988
 4. osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
 5. písomne na poštovej adrese poisťovateľa
  PREMIUM Poisťovňa,
  pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Námestie Mateja Korvína 1
  811 07 Bratislava
 6. prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v bodoch 1. až 5.

Sledovanie poistnej udalosti

Stav poistnej udalosti si môže klient alebo sprostredkovateľ poistenia preveriť kedykoľvek prostredníctvom online služby SLEDOVANIE POISTNEJ UDALOSTI. Zobrazí sa zoznam dokladov, ktoré nám boli k danej udalosti už doložené a aj zoznam dokladov, ktoré sú ešte potrebné na ukončenie poistnej udalosti. Prostredníctvom tejto služby môže klient požadované doklady k nám jednoducho pár klikmi odoslať. Doklady nie je potrebné dodatočne zasielať poštou, či emailom.