Asistenčné služby

Body

Europ Assistance

Image
europ asistence

Bezplatné asistenčné služby sú poskytované v produktoch PREMIOVÉ BývaniePREMIOVÉ Podnikanie. Poskytovateľom asistenčných služieb je spoločnosť Europ Assistance s.r.o., so sídlom: Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika. Asistenčné služby sú poisteným klientom poskytované nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle +421 2 2051 0837.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby bude volajúci požiadaný o informácie ako sú meno a priezvisko poistenej osoby alebo obchodné meno poistenej spoločnosti, rodné číslo alebo IČO, číslo poistnej zmluvy a kontaktné telefónne číslo. Ďalej bude pracovníkom asistenčnej služby požiadaný o oznámenie doplňujúcich údajov o adrese miesta poistenia a o okolnostiach dôležitých pre určenie najvhodnejšieho poskytnutia asistencie.

Asistencia je poskytnutá v prípade:

  • technickej havárie
  • živelnej udalosti
  • zablokovanie dverí

Najčastejšie využívanou asistenciou je odstránenie príčin havárie – inštalatérske práce, čistenie kanalizácie, služby kúrenára, sklenára, elektrikára, kominára a iné, zorganizovanie uskladnenia nepoškodených vecí a ich transport na dané miesto, či ochrana nezabezpečenej nehnuteľnosti. V prípade produktu PREMIOVÉ Bývanie je to aj poskytnutie náhradného ubytovania poisteným a ich prevoz do náhradného ubytovania.