Identifikačné údaje spoločnosti

Body
Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta, Maltská republika / Malta 
Registrácia: Register spoločností Maltskej republiky, číslo zápisu: C 91171
  konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky
Obchodné meno: PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX