Spoločnosť

Body

Spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited

Spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená v roku 2015 podľa práva štátu Gibraltár a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná v roku 2016 regulátorom The Gibraltar Financial Services Commission (www.fsc.gi). 

V súvislosti s rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie (proces známy pod označením Brexit) spoločnosť PREMIUM Insurance Company limited presunula svoje sídlo na Maltu z dôvodu zachovania prístupu spoločnosti na jednotný európsky trh.

V súčasnosti je spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited registrovaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom: C 91171, odkiaľ pôsobí na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti vydaného The Malta Financial Services Authority (https://www.mfsa.com.mt) dňa 26. marca 2019.

Vyššie uvedené zmeny týkajúce sa štátu sídla spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited, jej licencie a orgánu dohľadu nemajú žiadny vplyv na obchodné vzťahy spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited so svojimi obchodnými partnermi a klientmi. Všetky poistné či iné zmluvy uzatvorené spoločnosťou PREMIUM Insurance Company Limited zostávajú naďalej v platnosti a práva a povinnosti zmluvných strán založené týmito zmluvami zostávajú zachované v plnom rozsahu.

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe práva usadiť sa, a to prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky. PREMIUM Insurance Company Limited je zároveň oprávnená na území Českej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovať služby.

PREMIUM Insurance Company Limited je od 1. 2. 2017 zapísaná do Registra partnerov verejného sektora zriadeného na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

PREMIUM Insurance Company Limited, ako aj organizačná zložka PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu sú zároveň zapísané do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predstavenstvo spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited

Mojmír Vedej – predseda predstavenstva

Vysoko rešpektovaný profesionál s viac ako 24 ročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, ktorý v minulosti zastával vedúce pozície v spoločnostiach ako AIG, Allianz či Respect Slovakia.

Peter Valent – finančný riaditeľ a člen predstavenstva

Profesionál s vyše 20 ročnými skúsenosťami vo finančnej oblasti, ktoré získal v poisťovniach skupiny AIG (za Slovensko a Českú republiku), kde pôsobil na rôznych pozíciách v rámci finančných štruktúr a Colonnade na regionálnej controllingovej pozícii, kde mal na starosti pobočky v 7 krajinách.

Marek Benko – člen predstavenstva

Uznávaný právnik s viac ako 17 ročnými skúsenosťami v poisťovníctve vrátane poskytovania právnych služieb v oblasti finančného sprostredkovania a v zastupovaní klientov v konaniach o náhradu škody.

Sean Agius – výkonný člen predstavenstva

Autorizovaný profesionál s viac ako 27 ročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva, v ktorej pôsobil vo vrcholovom manažmente viacerých komerčných poisťovní, pričom sa špecializuje najmä na riadenie rizík a kontrolu dodržiavania legislatívy. Zároveň pôsobí ako lektor vo viacerých maltských vzdelávacích finančných inštitúciách a okrem iného vykonáva lektorskú činnosť aj na University of Malta. 

Karl Micallef – nezávislý nevýkonný člen predstavenstva

Autorizovaný finančný analytik s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti investícií, pričom sa zameriava najmä na poskytovanie investičných riešení pre poisťovne a na zamestnanecké dôchodkové systémy.

Jessica Stivala – nezávislá nevýkonná členka predstavenstva

Certifikovaná kvalifikovaná účtovníčka s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti regulácie poisťovníctva, ktorá zastávala pozíciu vyššieho manažmentu na oddelení dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkom Malta Financial Services Authority.

Orgán dohľadu

Orgánom vykonávajúcim dohľad nad činnosťou spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited je The Malta Financial Services Authority.