Prečo treba poistnú zmluvu pravidelne aktualizovať?

Dátum
17 jún 2024
Body

Každú poistnú zmluvu, či ide o životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti alebo poistenie zodpovednosti za škodu, treba pravidelne, ideálne raz za dva roky skontrolovať a nastaviť podľa aktuálnej situácie. Tak dosiahnete, že bude výška poistnej sumy zodpovedať realite.

 

Výška poistnej sumy je nastavená dobre vtedy, keď v prípade škodovej udalosti poistné plnenie predstavuje takú sumu peňazí, ktorá dokáže pokryť náklady na opravu alebo kúpu novej veci zodpovedajúcej kvality. Aby výška poistnej sumy a tiež rozsah poistného krytia vždy čo najlepšie reflektovali realitu, je potrebná pravidelná revízia poistných zmlúv.

Druhou možnosťou je nastavenie indexácie poistnej sumy, teda automatická každoročná úprava výšky poistnej sumy, vďaka čomu sa zabraňuje možnému podpoisteniu.

 

Revízia poistenia nehnuteľnosti

Ceny nehnuteľností rovnako ako ceny stavebných materiálov a stavebných prác sa vyvíjajú, klesajú alebo stúpajú. Ich aktuálnym hodnotám premietnutým do hodnoty nehnuteľnosti by mala zodpovedať aj výška poistnej sumy.

Revízia poistenia nehnuteľnosti

Upraviť poistnú sumu v poistení nehnuteľnosti treba tiež vtedy, keď sa na nehnuteľnosti urobili stavebné úpravy, ktoré menia jej hodnotu. To môže byť napríklad rekonštrukcia podkrovia, výmena stavebných výplní (okien a dverí), výmena strechy, dostavba terasy, prístavba garáže a pod.

O týchto zmenách môže poistník informovať buď priamo poisťovňu, alebo využiť služby svojho poistného agenta.

 

Revízia poistenia domácnosti

Revízia poistnej zmluvy sa zvyčajne robí pri príležitosti výročia jej uzavretia. Je praktické mať pred týmto termínom premyslené zmeny, ktoré nastali v zariadení a vybavení domácnosti, a tieto nové skutočnosti pretaviť do revidovanej alebo úplne novej poistnej zmluvy.

Revízia poistenia nehnuteľnosti

Hodnota domácnosti mohla stúpnuť napríklad kúpou nových elektrických spotrebičov, športového náradia alebo obrazov. Je výhodné mať k dispozícii doklady o nadobudnutí nových cenných vecí, ktoré sa považujú za vybavenie domácnosti, a to buď v papierovej, alebo v elektronickej podobe.

V prípade každej poistnej zmluvy treba pri jej revízii zohľadniť aj mieru inflácie.

 

Výhody osobného stretnutia

Pri revízii akejkoľvek poistnej zmluvy odporúčame stretnutie s finančným agentom, ktorý pozná všetky aktuálne dostupné produkty na trhu. Preto dokáže fundovane zvážiť, či je výhodnejšie upraviť existujúcu poistnú zmluvu alebo existujúcu poistnú zmluvu vypovedať a využiť na krytie rizík podľa individuálnych potrieb úplne nový produkt. Produkty sa totiž vyvíjajú a menia rovnako ako pomery v spoločnosti, ceny nehnuteľností či inflácia.

Revízia poistenia nehnuteľnosti

Častejšie zmeny sa odporúčajú v neživotnom poistní, teda v poistení nehnuteľnosti, v poistení domácnosti a poistení v zodpovednosti za škodu. Revízia životného poistenia je taktiež žiaduca, ale nebýva tak častá.

 

Všetko v jednom

POISŤOVŇA Premium je lídrom na trhu s poistením fungujúcim na princípe all-risk, v rámci ktorého sú kryté všetky riziká, ktoré nie sú vylúčené. Cieľom takéhoto nastavenia je poskytnúť efektívne riešenie na rôzne škodové udalosti a minimalizovať zamietanie nárokov na náhradu škody.

Revízia poistenia nehnuteľnosti

Okrem toho, že v cene poistenia (bez nároku na dodatočné poistné) sú aj asistenčné služby, ktoré klientom poskytujú bezplatnú asistenciu hlavne v prípade technickej havárie, je výhoda takejto poistnej zmluvy najmä v tom, že  poistením je krytý komplexný rozsah rizík, druhov a predmetov poistenia.