Aké riziká hrozia pri nedostatočnom krytí nehnuteľnosti?

Dátum
17 jún 2024
Body

Podpoistenie nehnuteľnosti je stav, kedy je poistná suma nižšia ako reálna hodnota nehnuteľnosti. V takom prípade pri poistnej udalosti poisťovňa prizná poistné plnenie v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote nehnuteľnosti a môže sa stať, že poistené plnenie nezabezpečí adekvátnu sumu peňazí na zadováženie novej obdobnej nehnuteľnosti alebo na jej opravu.

 

Príliš nízka poistná suma alebo, inak povedané, podpoistenie nie je v prípade poistenia nehnuteľnosti zriedkavé. To považujeme za nedobrú situáciu. Že si poistná zmluva vyžadovala revíziu a úpravu výšky poistnej sumy, ľudia neraz zisťujú až pri poistnej udalosti. Napríklad, keď im živel (povodeň alebo záplava, búrlivý vietor, zemetrasenie a pod.) poškodil nehnuteľnosť a vyplatené poistné plnenie nepokrýva náklady na opravy.

 

Hlavné riziko podpoistenia nehnuteľnosti

Hlavným cieľom poistenia nehnuteľnosti, teda poistenia domu alebo poistenia bytu, je získať v prípade poškodenia nehnuteľnosti udalosťou, ktorá je zahrnutá v poistnom krytí, takú výšku poisteného plnenia, aby sa dali škody pohodlne, bez starostí a bez nutnosti investovať vlastné úspory odstrániť.

Ak je výška poistnej sumy nižšia ako je hodnota nehnuteľnosti, vyplatené poistné plnenie nebude dostatočné na pokrytie nákladov nevyhnutných na opravu nehnuteľnosti alebo v prípade jej úplného zničenia na kúpu novej, adekvátnej nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti pri podpoistení neplní svoj hlavný cieľ.

Adekvátne poistenie majetku

Okrem podpoistenia je rizikom aj nedostatočné poistenie nehnuteľnosti z hľadiska rozsahu poistného krytia. O tom hovoríme vtedy, keď poistná zmluva nepokrýva riziká, ktoré síce hrozia, ale v poistnej zmluve nie sú dojednané, hoci je možné ich do zmluvy zahrnúť.

Stáva sa to najmä pri starších poistných zmluvách, ktoré ešte nekryli riziká súvisiace napríklad so skratom alebo atmosférickými zrážkami. Dnes sú tieto riziká bežne zahrnuté v cene základného balíka poistných rizík.

„Vylepšenie“ poistnej zmluvy, ktorá bude zahŕňať aktuálne riziká, sa dá urobiť buď dodatkom k existujúcej poistnej zmluve, alebo jej náhradou za novú zmluvu.

 

Ako vzníka podpoistenie nehnuteľnosti

V prípade, že ste poistnú zmluvu na nehnuteľnosť uzatvárali cez sprostredkovateľa (finančného agenta, poistného agenta), je vyššia pravdepodobnosť, že poistenie nehnuteľnosti je dostatočné a výška poistnej sumy zodpovedá hodnote nehnuteľnosti. Minimálne to bola pravda v čase, keď sa poistná zmluva uzatvárala.

Adekvátne poistenie majetku

Pokiaľ je poistná suma indexovaná, to znamená, že sa pri každom výročí upravuje jej výška, riziko podpoistenia je menšie ako v prípade poistnej zmluvy, ktorá nemá dohodnutú indexáciu.

 

Pravidelná kontrola zmenšuje riziko

Pravidelná revízia poistnej zmluvy (ideálne každé dva roky, v období vysokej inflácie aj raz ročne) je dobrou cestou, ako sa vyhnúť podpoisteniu. Zároveň treba dodať, že aj keď finančný poradca, resp. poisťovňa, odporučí výšku poistnej sumy, v konečnom dôsledku je to poistník, kto rozhoduje o výške poistnej sumy a nesie zodpovednosť za to, že je stanovená správne.

Adekvátne poistenie majetku

Ďalším prípadom, kedy môže dôjsť k podpoisteniu nehnuteľnosti, je jej rekonštrukcia alebo iný druh zhodnotenia, ktoré nebolo zohľadnené v už existujúcej poistnej zmluve. Po každej stavebnej úprave a väčších opravách nehnuteľnosti odporúčame informovať o tomto fakte svoju poisťovňu alebo finančného poradcu, aby poistná zmluva, výška poistnej sumy aj výška poistného krytia korešpondovala s reálnym stavom nehnuteľnosti.

 

Prečo nie je dobré mať podpoistenú nehnuteľnosť

Inflácia, zmeny na realitnom trhu, zmeny v stavebnom priemysle (najmä zmena ceny práce a materiálov) majú tiež vplyv na aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti. Pri revidovaní a prípadnej úprave poistnej zmluvy treba na tieto fakty myslieť.

Adekvátne poistenie majetku

Podpoistenie a nedostatočný rozsah krytia v poistení nehnuteľnosti sú rizikom, dôsledky ktorého padnú v prípade poistnej udalosti na plecia majiteľa nehnuteľnosti. Môžu zásadným spôsobom ovplyvniť rodinné úspory, viesť k zadlženiu poisteného alebo dokonca k tomu, že bude nútený poškodenú nehnuteľnosť predať za cenu adekvátnu stavu, v akom je po poistnej udalosti.

Poistenie nehnuteľnosti s dostatočným krytím rizík a so správne stanovenou poistnou sumou je, naopak, istotou, že aj v prípade nepríjemností so škodovým následkom si poistený poradí.