Ochrana osobných údajov

Body

Ochrana osobných údajov

„V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od dotknutej osoby bez jej súhlasu.

 

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR týkajúce sa informácií a prístupu k osobných údajom, vrátane práv dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté dotknutej osobe na internetovej stránke https://www.premium-ic.sk/politika-ochrany-osobnych-udajov-v-spolocnosti-premium-insurance-company-limited Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.“